Hoán Nhân Tâm/>

Hoán Nhân Tâm

SCTV14

Tập 30/30 Phim Tình CảmPhim Hài Hước

Diễn viên: Trịnh Kim Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Lương Thế Thành, Lê Bê La

Đạo diễn: Xuân Phước

Thời lượng: 25 Tập

Năm sản xuất: 2013

Quốc gia: Phim Việt Nam

Lượt xem: 4390 lượt

Loading the player...
Xem Phim Hoán Nhân Tâm Trọn Bộ,tập cuối,

Má u đã nhuôṃ   khắ p trên măṭ  đấ t, tựa như nhữ ng đó ahoa tuyế t bay mú a cuồ ng loaṇ   ở không trung.

Môṭ  ngườ i đứ ng ở  phı́a trên tườ ng thà nh cao cao, đứ ngthâṭ  lâu, quầ n á o ở  giữ a kı̀nh phong á c liêṭ  mà rung đôṇ g, môṭ  đôi phượng mâu sâu thẳ m đá ng sợ, thổ i ramôṭ mả ng lớ n tử khı́ mà u đen dà y đăc̣ .

“Gia!” Ngườ i tớ i môṭ  thân y phục màuđen, con ngươi mà u lam âm utrong trờ i chiề u sá ng rực hơn giữ a hà o quang laṇ h giá :“Gia, khánh công yế n(*) đã bắ t đầ u.”

(*) Khá nh công yế n: Tiêc̣  rượu chú c mừ ng môṭ sự kiêṇ lớ n, công lao lớ n.

“Khá nh  công  yế n?”  Đông  Phương  Cử u buông mắt, nhı̀n măṭ trờ i chiề u ngã về tây, môṭ vù ng đồ ng trố ng khôngbiên giớ i, loṭ  và o mắ t đề u là hoang vắ ng.

Khôi phuc̣  năm tò a thà nh trı̀, đá nh chiế m tá m tò a thà nh Kimquố c, mười lăm huyện trấn. Trâṇ chiế n lầ n nà y, Đông Phương Cử u hoàn toà n xứ ng đá ng là ngườ i chiế n thắ ng.

Chı́nh là ...

Trong lò ng trố ng rỗng, cho  dù  đạt  được những thứ nàythì như thế nào?

“Gia...” Bac̣ h  U đè  thấ p  thanh âm, cuñ g không chú tvui sướ ng vı̀ thắ ng lợi.

“Được  rồi!”  Đông  Phương Cử u  nheo  laị phượngmâu, tay nắ m laị , trong mắ t nhı̀n không ra môṭ  tia độ ấ m:“Moịngườ i chắ c là  đợi số t ruôṭ rồ i, đi thôi.”

“Dạ, gia.” Bac̣ h U bỗng nhiên ngẩ ng đầ u, trong mắ t hı̀nh như có và iphầ n bi thương.

Khá nh công yế n vố n là môṭ mả nh tiế ng hoan hô, nó i cườ i, chú ngtướ ng sı ̃                                                                               ăn uố ngtiêc̣  tù ng rấ t vui vẻ , nhưng mà sứ  giả Kim quố c đã đến là m cho không khí biṭ kı́n môṭ tầ ng sương laṇ h. Kỳ thâṭ , sứ giảKim quố c đế n chı̉ là vı̀ mang hạ lê cua Hiên Viên đê cho Lương vương Đông

Phương Cử u, cò n có môṭ câu.

Đông Phương Cử u cú i đầ u buông mắ t, nhı̀n chằ m chằ m và o thư chú cmừ ng, lá t sau, hắ n ngẩ ng đầ u nhı̀n về  hướ ng Kim quố c sứ giả đang đứ ng ở  giữ a trướ ng, măṭ  không đổ i sắ cmở miêṇ g: “Ý củ a Hiên Viên bệ hạ là thế nào?” Tăṇ g hắn tò a thà nhtrı̀? Đầu óc của Hiên Viên Tiêu không lẽ bị trúng tên rồi?

Sứ giả hơi hơi cú i hạ thân mı̀nh, thanh thanh cổ hoṇ g, cấ t cao gioṇg nó i: “Ngô hoà ng bệ hạ đăc̣  biêṭ  lêṇ h thầ n thay truyền lờ i – có  được môṭ ngườ i, mấ t mườ i tá m tò a thà nh thìnhư thế nà o?”

Trong trướ ng thoá ng chố c yên tıñ h không tiế ng đôṇ g.

Sı̉ nhuc̣ , tuyêṭ  đố i là  sı̉ nhuc̣ ! Đây rõ rà ng chı́nh làkhiêu khı́ch!

Bac̣ h U nhı́u mà y, á nh mắ t nhẹ nhà ng nhı̀n về hướ ng chủ tử củ amı̀nh, Đông Phương Cử u chı̉ hơi hơi đôṇ g đuôi lông mà y, chı̉ dựa và okinh ngiêṃ  hắ n nhiề u năm đi theo Đông Phương Cử u, hắ n thâṭ sâu cả m thấ y rằ ng sứ  giả Kim quố c  vẫn cò n đứ ngthẳ ng được lúc nà y  sẽ không cò n nhı̀n thấ y được á nh măṭ trờ i ngà y mai.

Mắt phượng đen thẳm khẽ cong, môṭ  nụ cườ i quỷ di ̣                                                                                               khả m ở  khó e môi Đông Phương Cử u, thanhâm laṇ h như băng từ  trong lồ ng ngực truyề n ra, không có nử a phầ n độ ấ m, “Vậy, trẫm cuñ g muố n tăṇ g Hiên Viên đếmôṭ phầ n lễ moṇ .”

Phượng mâu hep̣   dà i chuyể n hướ ng sang Bac̣ h U biể u hiêṇ ra á nh sá ng nguy hiể m:“Bac̣ h U,  thay sứ  giả đaị  nhân chuẩ n bi ̣                                                                                                                                 quan tà i thượng haṇ g.”

“Dạ...” Bạch u khom người ôm quyền. “Ngươi...ngươi...hai nước đá nh nhaukhông

ché m sứ giả ! Đông Phương Cửu! Ngươi....” Sứ

giả đang đứ ng lú c nà y run rẩ y hai tay, á nh mắ t hoả ng sợ màtrừ ng lớ n.

“To gan! Tuc̣  danh củ a bệ hạ ngươi có thể goị  sao!” Môṭ vi ̣                                                                                       Lương quố c phó tướ ng ngồ i dướ i sớ m đã bấ tmãn vớ i Kim quố c sứ giả kiêu ngaọ , đâp̣  bà n đứ ng lên, đố isứ  giả đang thấ p thỏ m lo âu rố ng to.

Đông Phương Cử u cườ i ha  hả, đôi  mắt phượng mị hoặc mở ra, dường như đầm nướ c củ a mấ y ngà n, mấ y vaṇ  năm đề u ngưng tụ ởbên trong đôi mắt ấy, sau đó một chút biến đổi,

vỡ ra thành ngọc lưu ly.

“Kỳ thật trẫm nghı ̃                                                                      muố n ché m không phả i là ngươia, không phả i ngươi!” Đông Phương Cử u cườ i lớ n đứ ng dâỵ , tay á odà i vung lên:“Tiễn sứ giả lên đường”

......

Mêṭ mỏ i cù ng bi thương, côṇ g thêm cổ đôc̣ mơ hồ phá t tá c là m chothể lực củ a tôi tiêu hao hầ u như không cò n, tưở ng rằ ng phả i ởtrong xe chở tù binh cao cấ p thế nhưng do môṭ lầ n bất ngờ bị ngấ t ởtrên đườ ng nên giờ được ở trong xe ngựa thoả i má i, dườ ng như hà nhtrı̀nh cuñ g bi ̣tôi lôi ké o mà châṃ   laị .

Cứ như thế , gầ n môṭ thá ng, cuố i cù ng cuñ g đế n hoà ng thànhKim quố c Cẩm Hâm.

Hoàng cung Kim quốc, ngự thư phò ng.

“Chủ tử , Lăng...” Thâp̣  Tứ do dự nên như thế nà o xưng hô vớ iThượng Quan Lăng, kêu Lăng chủ tử thìsợ Hiên Viên Tiêu nghe không xuôi tai,goị  thẳ ng kỳ  danh laị  biế t ngườ i nọ là  người Hiên Viên Tiêu đăṭ ở trong lò ng, cho dù laị bực bội nàng cuñ g sẽ quađi.

Hiên Viên Tiêu buông xuố ng con ngươi, thấ y không rõ thầ n sắ c trong mắt, chı̉ nghe được giọng nói băng hà n: “Thượng Quan Lăng laị là m sao vâỵ?” Không phả i laị bấ t tın̉ h chứ ? Nàng ta như thế nà o laị yế u nhưvâỵ , không phả i chỉ là trú ng tên, chı̉ là  bi thương ngoà i da, thâṭ  là không khiến người khác bớt lo!

“Chủ  tử ,  Lăng...công chú a ho rất dữ dội.” Thâp̣  Tứ cảm thấ y vẫn là xưng hô như thế vớ i Thượng Quan Lăng là thỏ a đá ng,đợi tâm tı̀nh chủ tử nhà mı̀nh chuyể n biế n tố t đep̣ , hắ n laị đổi xưng hô cuñ g không ngaị a!

“Hử?!” Môṭ tia lo lắ ng không hề ngăn cả n mà theo miêṇ g Hiên Viên Tiêutrà n ra, nhưng giây tiế p theo hắ n laị sa sầ m măṭ nghiêm nghi,̣ laṇ hgioṇ g hỏ i:“Cò n chưa có chế t đi?”

Thâp̣  Tứ sử ng số t, cú i đầ u, khó e miêṇ g run rẩ y, trả lời: “Bẩ m chủ tử , cò n chưa.” Hắ n cuñ g không dá m nó i chữ ‘chết’.

“Hừ ! Vâỵ  không phả i là được rồ i sao.” Á nh nhı̀n củ a Hiên ViênTiêu trở laị trên tấu chương trong tay, Thâp̣  Tứ vừ a điṇ h xoayngườ i rờ i đi laị nghe được lờ i nó i tâṇ  lực á p chế của HiênViên Tiêu: “Tı̀m hai ngự y xem nà ng môṭ  cá i, ngự y viện nà ykhông thể dù ng thı̀ cho boṇ  họ về nhà đi!”

Thập Tứ cố gắng kìm lại ý cười, khom lưng cung kinh nói: “Dạ, chủ tử, Thập Tứhiểu rồi.”

Nử a ngà y sau, Hiên Viên Tiêu ngẩ ng đầ u nhı̀n về hướ ng Thâp̣ Tứ , khêu mi hỏ i: “Cò n có chuyêṇ  gı̀?”

Thâp̣  Tứ  khom ngườ i nó i: “Thuôc̣  hạ phỏ ng đoá n rằng Lăng công chú a là sợ laṇ h, chỗ nà ng ở  hiêṇ  giờ cũng giống như lãnh cung vậy, cho dù có Tiể u Tuyế t hế t lò ng hầu hạ đố i vớ i cơ thể công chú a cũng không tố t.”

Kim mâu hạ xuố ng trong nhá y mắ t sá ng lên, buông tấu chương trong tay,Hiên Viên Tiêu ho khan hai tiế ng, nhı̀n về phı́a Thâp̣  Tứ , á nh mắt ôn hò a rấ t nhiề u, hắ n thờ ơ hỏ i: “Chı̉ có Trườ ng Lac̣ cung có bı́ch lô (*) sao?”

(*): Lò sưở i trong tườ ng.

Thâp̣  Tứ đá p: “Bẩ m chủ tử , quả thâṭ chı̉ có Đông Noãn các của  Trườ ng Lac̣  cung là  có bı́ch lô.” Còn không phải sao,đó là mấ y thá ng trướ c bệ hạ ngà i tự mı̀nh sai ngườ i an bà i ànha. Thâp̣  Tứ nó i thầ m trong lò ng, trên măṭ cuñ g không dá mcó nử a phầ n biể u cả m dư thừ a.

Hiên Viên Tiêu nghe vâỵ , giố ng như rấ t khổ sở mà nhı́u nhı́u mà y,tiế p theo laị thở dà i, giố ng như hế t cá ch mà mở  miêṇ g:“Vâỵ  cuñ g không cò n cá ch nà o. Để cho nà ng taṃ   ở taị Trườ ng Lac̣  cung đi.”

Hiên Viên Tiêu gioṇ g nó i dườ ng như là bấ t đắ c dı,̃  nhưng ngườicó tâm tư có  thể  đoá n được vaṇ  tuế gia củ a boṇ họ chỉ chờ có người mở ra đầu đề này thôi, rố t cuôc̣  vẫn làThâp̣  Tứ có ánh mắt nha.

“Vâng, thuôc ha liền đi lam.” Thâp Tư cung kı́nh vá i chà o, lui ra ngoà i, không nhı̀n thấ y được môṭ  tiaýcườitrên khó e mắ t Hiên Viên Tiêu.

.........

Không phả i chứHiên Viên Tiêu cò n để tôi ở

taị  Trườ ng Lac̣  cung? Oh my god, có lầ m hay không đây, tôicho rằ ng hắ n sẽ lấ y tôi tế cờ !

Tiể u Tuyế t nâng tôi sả i bướ c và o chı́nh điêṇ Trườ ng  Lac̣ cung to lớ n, rôṇ g rãi khi tôi còn đang suy nghĩ bực mình, mãi đế nkhi hương lan nhà n nhaṭ đôṭ nhiên chui và o muĩ mớ i nhắ c nhở tôi,Tôi Hồ Hán Tam lại trở về rồi (*)! Măc̣  dù có phầ n bấ t đắ c dı ̃   đi...

(*) Hồ Hán Tam là một nhân vật trong phim cách mạng của TQ, câu nói này ý chỉmột người đã lâu không xuất hiện, nay trở lại thì sẽ có thảm cảnh ngoài dựliệu.

Đố i diêṇ  phiế n đá cẩ m thac̣ h ngũ sắ c được lau chùi trongsuố t sá ng lên, cây côṭ hà nh lang, vá ch tườ ng vẫn như trướ c trắng tinh không tı̀ vế t, sạch sẽ trong suố t.

Cá c loaị hoa lan vẫn thanh nhã toạ   lac̣  tại cá c gó c củ a cung điêṇ .

Tiế n và o Đông Noãn các, tâm hình nhưcũng trở  nên ấ m á p. Sa maṇ mà nh châu, thanh trà đaṃ   trà , bı́ch lô đang chá y rừ ngrực, noãn lô mà u và ng thổ i ra đà n hương khı́ nhà n nhaṭ .

Hế t thả y đề u khiế n ngườ i khá c cực kỳ thoả i má i.

“Chủ tử , người vừ a lò ng?” Tiể u Tuyế t cườ i khanh khá ch mà nhı̀nmắ t tôi, tı̀nh cả m vui vẻ bôc̣  lộ trong lờ i nó i củ a cô:“Vẫngiống lúc chủ tử rời đi đúng không?”

Tôi khẽ gâṭ  đầ u,  châṃ    rãi  đi  đế ntrướ c nhuyễn điế m dà y củ a thá p quý phi, ngồ i xuố ng.

“Ngườ i xem vẫn là Trườ ng Lac̣  cung tố t, ấ m á p nhiề u nha!Nế u laị ở  taị Minh Du đó , đừ ng nó i chủ tử  ngườ i,liề n ngay cả  nô tỳ  cuñ g bi ̣ đó ng băng!” Tiểu Tuyết tuy làtự nói tự nghe nhưng lời cũng không có ngừng.

Đầ u tiên là nâng ấ m lô mà u và ng thả trên tay tôi, laị đem trà đểtrong tay tôi, vừ a đi phò ng bế p sai người chuẩ n bi chá o thanh. Sở thích của tôicôấy nửa điể m không quên, chı́nh là đây thủ y chung sẽ không phải là Trườ ngLac̣  cung củ a tôi.

Tôi cứ  nằ m như vâỵ , như môṇ g như tın̉ h, bừ ng tın̉ h laị nhớtớ i bứ c hoạ  trà n đầ y thú y trú c ở  hâụ  viêṇ ,hương trú c nhà n nhaṭ ngay taị chó p muĩ củ a tôi, mà hắ n khẽ nhếch môi phun ra hơi thở liề n rơi trên trá n củ a tôi...

Ngườ i nọ nó i: Yêu thı́ch mà u xanh biế c, yêu thı́ch trú c, yêu thı́chtrú c chung tı̀nh.

Ngườ i nọ nó i: Trú c sinh trăm năm, nhưng chı̉ nở hoa môṭ lầ n, hoa rơi trú c tử.

Giờ khắ c nà y, ở  trong môṇ g, tôi laị như đaị

haṇ  chờ mưa, tưở ng niêṃ   hắ n.

Hiên Viên Tiêu liề n như vâỵ   lẳ ng lăṇ g mà đứ ng, con ngươi màuvàng thủ y chung dừ ng ở trên ngườ i ngườ i đó , nhı̀n thấ y ngườ i đónhı́u mi, tươi cườ i, cườ i yế u ớ t, thâṃ   chı́ khó e mắ t trà nra môṭ gioṭ lệ trong suố t, căp̣  kim mâu kia chưa từ ng rờ i đi nửa phân. Tâm, theo môṭ cá i nhăn mà y  của  ngườiđó, môṭ  nụcườ i  phâp̣ phồ ng, thoả i má i.

“Bệ ha!̣ ” Tiể u Tuyế t cung kı́nh đứ ng phı́a sau Hiên Viên Tiêu, sợ quấy rầ y đế n gương mặt đang ngủ yên tĩnh kia, thanh âm nhẹ đế n mức khôngthể nghe thấ y.

“Thờ i tiế t vẫn laṇ h, đem á o lông cừ u mà u trắ ng kia cầ m đế ncho nà ng đi.” Hiên Viên Tiêu châṃ   rãi xoay ngườ i, dù ng dư quanglướ t qua Tiể u Tuyế t:“Đừ ng nó i cho nàng trẫm đã tớ i.”

“Vâng, nô tỳ hiể u.”

......

Ngôn quố c Vân kinh, hoà ng cung.

Ngườ i phı́a trên tòa cao khiêu mi cườ i, môṭ đôi tử  mâu vớ i vẻngaọ  nghễ, không cho phép phả n khá ng, trên gò má maṇ  châusa hoa nộ thả ra, cực độ quyế t tuyêṭ , cuñ g cực độ hoa my.̃

Hắ n nó i: “À, Hiên Viên Tiêu đãquay về kinh rồi, rấ t tố t, rấ t tố t.Đồ nuôi dưỡng lâu rồi cuñ g nên thu hồ i rồi.”

Hắ n nó i: “Vương đệ đá ng thương củ a ta kia chı̉ sợ cuñ g nhớ nàng talắm rồi.”

Một cô gái thướ t tha hế t sứ c quyế n ru,̃ môṭ thanh niên áo trắng mặtkhông biểu tình, nhưng đề u cung kı́nh mà quỳ trên măṭ đấ t.

Cử a bi ̣ đẩ y ra, môṭ cá i đầu nhỏ lấp ló nhìn và o, dù ng mắ t to đen bóng củ a  hắ n hướ ng trong điêṇ  quan sá t từ  trên xuống dướ i, nhı̀n đế n ngườ i ngồ i trên cao kia phú t chố c khuôn măṭ nhỏ nhắ n nhấ t thờ i trà n ngâp̣  vui sướ ng, cao gioṇ gkêu;“Sư phu!̣

” Ngườ i cuñ g ngay lâp̣  tứ c hướ ng ngườ i nọchồm tới.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

phim Hoán Nhân Tâm full hd tap cuoi, Hoán Nhân Tâm tap 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 Hoán Nhân Tâm tap 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hoán Nhân Tâm tap 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hoán Nhân Tâm vietsub,subviet,long tieng,ffvn,uslt,htv7,todaytv phimvang,xuongphim,vietsn,htv9,vtv1,vtv2,vtv3,vtv9,sctv6